วีซ่าเข้าประเทศจีน

วีซ่าเข้าประเทศจีนขอไม่ยากนะคะ เร็วด้วย เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องกังวล

เอกสารที่ต้องเตรียมไป

  1. Form A (http://www.chinaembassy.or.th/chn/lsfw/visa.pdf)
  2. รูปถ่าย 2 นิ้ว หน้าตรง ด้านหลังขาว
  3. พาสปอร์ตที่มีหน้าเหลืออยู่ และมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  4. สำเนาหน้าพาสปอร์ต
  5. หน้าวีซ่าจีนล่าสุด
  6. จดหมายรับรองการทำงาน
  7. จดหมายเชิญ (ถ้ามี)
  8. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร
  9. ตั๋วเครื่องบิน
  10. ใบจองโรงแรม

สถานที่
อาคาร AA Building ทางเข้าตึกอยู่ในซอยรัชดาภิเษก 3

เวลาทำการ
9.00 – 11.30 น. ถ้าทำวีซ่าแบบวันเดียว จะสามารถรับกลับได้เลยตอน 15.00-15.30 น. ถ้าทำแบบ 4 วัน ก็มารับหลังจากนั้น 4 วันทำการเวลา 9.00-11.30 น.

ค่าธรรมเนียมวีซ่า (มาจ่ายวันที่รับหนังสือเดินทาง)
Visa Fee

Related Posts:

Leave a Comment

*